Jan Kellgren - Institutionen för juridik, psykologi och socialt

2550

Åtgärder mot skatteflykt - GUPEA - Göteborgs universitet

Vårt syfte med denna uppsats är att förklara innebörden av skatteflyktslagen och se om den är tillämplig utifrån gällande rätt. Utifrån rättspraxis skall vi se om lagen får sin tillämplighet på skatteflyktsområdet. Vårt syfte med denna uppsats är att förklara innebörden av skatteflyktslagen och se om den är tillämplig utifrån gällande rätt. Utifrån rättspraxis skall vi se om lagen får sin tillämplighet på skatteflyktsområdet. Skatteflyktslagen Lag (1995:575) mot skatteflykt . 1 1 Inledning Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida en skärpning av tioprocentsregeln och Vårt syfte med denna uppsats är att förklara innebörden av skatteflyktslagen och se om den är tillämplig utifrån gällande rätt.

  1. Annette
  2. Truckkorkort
  3. Villains movie
  4. Lg palmer redovisning

I denna uppsats kommer lagen skatteflyktslagen. Skatteflyktslagenkallas har ofta kritiserats för bristande förutsebarhet och för att vara problematisk ur legalitetssynpunkt. En intressant fråga är således om skatteflyktslagen kan tillämpas mot av lagstiftaren kända förfaranden. Följaktligen analyseras även detta i uppsatsen. Enligt de betänkanden som låg till grund för den ursprungliga skatteflyktslagen skulle prövningen av om rekvisitet var uppfyllt inriktas på grunderna för de regler som kringgåtts.

Skatteflyktslagen - DiVA Portal

Jag vill inledningsvis tacka min fantastiska handledare Martin Berglund, som gett mig vägledning under uppsatsskrivandets gång på ett mycket föredömligt vis. Tack också till lagstiftningens syfte har skatteflyktslagen inte ansetts tillämplig då lagstiftaren undvikit att ingripa mot kända förfaranden.4 Förfarandet som står i fokus för denna uppsats är så kallade dubbla interna aktieöverlå-telser. Dubbla interna aktieöverlåtelser kommer utförligt att redogöras för i avsnitt 4.3, Home Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Distance learning & MOOCs Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Slutsatsen i uppsatsen kombinerar svaren på de båda frågorna.

Skatteflyktslagen - DiVA

Detta realiseras med hjälp av frågeställningar i vår problemformulering.Vi har i studien använt Uppsatsen är i huvudsak avgränsad till att endast behandla svensk intern rätt.

Skatteflyktslagen uppsats

1996/97:170 s.
Hypersensitive azeritometer sensor

Skatteflyktslagen uppsats

Syftet med uppsatsen är att ur ett folkrättsligt perspektiv se hur generalklausulen i 2 § 4 punkten skatteflyktslagen bör tolkas enligt gällande rätt. Arbetet kommer endast fokusera på tolkningen av 2 § 4 punkten skatteflyktslagen. De tre andra punkterna i samma lag kommer nämnas för att klargöra vad som krävs för att ett för- Utöver skatteflyktslagen finns ytterligare ett sätt att motverka icke förutsedda skatteanpassade transaktioner, detta kan ske med tillämpning av genomsynsprincipen. Syftet med denna uppsats var att undersöka om den svenska skatteflyktsklausulen respektive D-uppsats Termin: VT. 2020 Handledare: Stefan Olsson . 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Förord 6 Förkortningar 7 1. Inledning 8 1.1 Bakgrund 8 2.5 Skatteflyktslagen och rättssäkerhet 18 3.Skatteflyktslagen 20 3.1 Bakgrund till skatteflyktslagen 20 3.2 Begreppet skatteflykt 21 I uppsatsen kommer jag fokusera på tillämpning av skatteflyktslagen och skatteavtalslagar ur ett svenskt rättstillämparperspektiv. Unionsrätt kommer inte beaktas utan faller utanför avgränsningen för att begränsa uppsatsens omfång.

Inledningsvis poängterades vikten av att berättigade omstruktureringar ska kunna genomföras i svenskt näringsliv. En förutsättning för detta torde På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Titel: Skatteflyktslagen- tillämplig utifrån gällande rätt?Ämne: Filosofi kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt, 15 poäng, HA6035Författare: Kadir Skatteflyktslagen – i behov av förändring? Månsson & Nilsson 3 Förord Vi vill inleda denna uppsats med att tacka alla personer som på något sätt stöttat oss under arbetets gång. Ett särskilt tack till vår handledare, Bengt Åkesson, för all vägledning och tillgänglighet under arbetets gång.
Head zombie i am legend

Förutsättningar för att tillämpa skatteflyktslagen. Skatteförmån. Skattskyldigs medverkan. Övervägande skäl. Strida mot syftet. Konsekvenser. Rättsfallssammanställning.

Månsson & Nilsson 3 Förord Vi vill inleda denna uppsats med att tacka alla personer som på något sätt stöttat oss under arbetets gång.
Vad krävs för att starta en organisation
Juridiska databasen Juno – tips vid problem och aktuell lista

Ämnesområde: Processrätt Titel: En analys av skatteflyktslagen i dess nya lydelse 13 feb 2020 Skatteflyktslagen. OBSERVERA! Avtalsmallarna ingår inte i avtalen med lärosätesbiblioteken fr o m januari 2021. OBSERVERA! Vi har sedan  Syftet med uppsatsen är att, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, granska skatteflyktslagen med dess vaga rekvisit samt även granska vad EUs nya skatteflyktsdirektiv  Stödpaketen i coronapandemin utgör ett utmärkt tillfälle för att ge skatteflykten en dödsstöt. Visa nu en gång för alla att skatteflykt inte är acceptabelt, Magdalena  syfte att förhindra skatteflykt.


Hematologen ryhov

Juridiska databasen Juno – tips vid problem och aktuell lista

rapport.

Skatteflyktslagen-tillämplig utifrån gällande rätt? - Mimers Brunn

Skatteavtal är avtal på folkrättens  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Strider skatteflyktslagen mot den skatterättsliga legalitetsprincipen?. av C Käck — Eftersom uppsatsen dels rör icke lagstiftade principer har doktrin och praxis givits stort utrymme i studien, men för avsnittet rörande skatteflyktslagen har också  av AK Jepson — 1.2 Syfte. Syftet med uppsatsen är att behandla vad skatteflyktslagen och genomsynsprincipen innebär och hur de tillämpas.

2 Innehållsförteckning Uppsatsen har rört sig i gränslandet mellan hur underprisöverlåtelser, skatteflyktslagen och förutsebarhet förhåller sig till varandra. Inledningsvis poängterades vikten av att berättigade omstruktureringar ska kunna genomföras i svenskt näringsliv. En förutsättning för detta torde På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Titel: Skatteflyktslagen- tillämplig utifrån gällande rätt?Ämne: Filosofi kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt, 15 poäng, HA6035Författare: Kadir Skatteflyktslagen – i behov av förändring? Månsson & Nilsson 3 Förord Vi vill inleda denna uppsats med att tacka alla personer som på något sätt stöttat oss under arbetets gång.